УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


38 сесія 7 скликанняР І Ш Е Н Н Я


Від 02.12.2020 № 2311/20

м. Харків


Про внесення змін до Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки

З метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування, організацій, підприємств, громадських об’єднань, на основі формування і використання інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст. 50, 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 «Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки» (зі змінами), замінивши цифри та слова «на 2013-2020 роки» цифрами та словами «на 2013-2025 роки» та виклавши Програму інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки в новій редакції (додається).

2. Рішення набуває чинності з 01.01.2021.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності і секретаря Харківської міської радиСекретар міської ради О.М. НОВАК


Додаток

до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про внесення змін до Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки»

від 02.12.2020 № 2311/20Програма інформатизації

Харківської міської ради

на 2013-2025 роки

(нова редакція)


Харків 2020


ЗМІСТ


Паспорт Програми 3

Загальні положення 5

Мета і завдання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки 6

Нормативно-правове забезпечення Програми 10

Основні заходи Програми 10

Фінансування Програми 22

Очікувані соціально-економічні результати 22

Прикінцеві положення 26


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


Назва Програми

Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки (далі - Програма)

Підстави для розробки Програми

Закони України:

«Про Національну програму інформатизації»;

«Про Концепцію Національної програми інформатизації»;

«Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах»;

«Про телекомунікації»;

«Про інформацію»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;

«Про дорожній рух»;

Кодекс цивільного захисту України; розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції електронного урядування в Україні»; постанова Верховної Ради України від 31.03.2016 № 1073-УІІІ «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно- комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України»; розпорядження Кабінету Міністрів від 22.07.2018 № 617-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні»;

розпорядження Кабінету Міністрів від 17.01.2018 № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації».

Замовник Програми

Харківська міська рада

Головний розробник Програми

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

Співрозробники

Програми

Департамент технічного супроводження Харківської міської ради, виконавчі органи Харківської міської ради, комунальне підприємство «Міський інформаційний центр», комунальне підприємство «Харківський Дата Центр».

Відповідальні виконавці Програми

Департамент технічного супроводження Харківської міської ради, Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, комунальні підприємства, комунальні установи, що належать до сфери його управління та інші виконавчі органи Харківської міської ради.

Співвиконавці

Програми

Департамент соціальної політики Харківської міської ради, Департамент житлового господарства Харківської міської ради, Департамент освіти Харківської міської ради, Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради, Департамент культури Харківської міської ради, комунальне підприємство «Міський інформаційний центр», комунальне підприємство «Харківський Дата Центр», комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі», виконавчі органи Харківської міської ради.

Г оловна мета Програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, підприємств, громадських об’єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій.

Завдання Програми

Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища; підвищення оперативності та якості надання послуг і посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова на рівні технологічно розвинених мегаполісів світу;

створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі міста Харкова; підвищення громадської безпеки шляхом запровадження сучасних систем фіксації правопорушень.

Строк реалізації Програми

2013-2025 роки

Джерела

фінансування

Кошти бюджету міста Харкова, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.

Загальні обсяги

фінансування

Програми

Фінансування Програми здійснюється в установленому законодавством України порядку відповідно до затвердженого кошторису витрат на відповідний рік.

Очікувані результати реалізації Програми

Створення загальнодоступного інформаційно^ комунікаційного середовища для громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, підприємств, громадських об’єднань; створення єдиної міської політики щодо розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради;

запровадження нових електронних сервісів у місті Харкові та переведення діючих послуг (з урахуванням вимог законодавства) в електронний вигляд, що призведе до зменшення корупційних ризиків при їх отриманні, сприятиме підвищенню ефективності міського управління, доступності послуг для громадян, спрощенню процедур і скороченню строків надання послуг; забезпечення надання електронних послуг у місті Харкові через єдиний вебпортал, який дасть змогу громадянам отримати низку електронних сервісів у різних сферах життєдіяльності; покращення охорони громадського порядку в місті Харкові, здійснення профілактики правопорушень та попередження скоєння злочинів; підвищення довіри населення до органів місцевого самоврядування.


1. Загальні положення

1.1. Програма інформатизації Харківської міської ради (далі - Програма) розроблена з урахуванням законодавства України, результатів реалізації проектів, які виконувались протягом 2013-2020 років та відповідає пріоритетним напрямкам розвитку м. Харкова.

1.2. В умовах розбудови інформаційного суспільства традиційні засоби взаємодії суб’єктів владних повноважень з громадянами стають недостатньо ефективними та потребують реформування.

Цифрові технології активно використовуються в Україні та запроваджуються в місті Харкові, їх позитивний вплив уже відчутний в таких напрямках як «е-health», «e-leaming», «е-democracy», «open data», «е-infrastructure», «е-services», «safe city» тощо.

Водночас необхідність подальшого впровадження та розвитку цифровізації в містах України є одним з пріоритетних напрямків розвитку держави та громад, оскільки цифровізація є визнаним механізмом економічного зростання завдяки здатності технологій позитивно впливати на ефективність, результативність та якість економічної, громадської та особистої діяльності.

Цифровізація полягає в досягненні цифрової трансформації існуючих галузей, сфер життєдіяльності в нові, більш ефективні та сучасні, а також створенні нових. Такий приріст є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які стосуються цифровізації, будуть інтегровані в національні, регіональні, місцеві стратегії і програми розвитку.

2. Мета і завдання Програми

2.1. Цифровізація громади є динамічним та сталим процесом впровадження інноваційних продуктів та сервісів у різних сферах діяльності громади для підвищення якості та зручності життя мешканців міста, а також оптимізації, автоматизації та ефективності надання послуг і прийняття відповідних рішень органами влади.

Підвищення якості життя в місті шляхом впровадження інноваційних та цифрових рішень у різних сферах життєдіяльності є метою запровадження Програми, яка визначає основні принципи розвитку інформаційних систем з метою забезпечення можливості втілення реформ у різних галузях життєдіяльності міста.

Програма спрямована на подальше впровадження елементів електронного урядування в діяльності Харківської міської ради, подальший розвиток Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, цифрового розвитку, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні.

Водночас обраний вектор на розвиток цифрового міста та активне проникнення цифрових технологій у всі сфери людського життя буде неможливо ефективно реалізувати без супроводу цифрового розвитку населення, підвищення рівня цифрової грамотності мешканців міста. Інакше існує ризик виникнення цифрової нерівності в користуванні всіма міськими цифровими можливостями в режимі онлайн і сегрегації в суспільстві. Наразі «цифрові» навички та компетенції в нашій державі розвиваються достатньо епізодично, хаотично та окремо від академічної (формальної) освіти, яка має бути головною економічною стратегією України в умовах переходу на інноваційну економіку та формування конкурентоздатного суспільства.

Мета впровадження стимулів та мотивацій - заохотити виконавчі органи Харківської міської ради, підприємства, установи, організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, та громадян споживати та використовувати інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, тобто досягти того, щоб технології в місті були доступні, цифрова інфраструктура мотивувала нею користуватися та стала основою цифрового життя міста Харкова.

Створення попиту та формування потреб харків’ян передбачає реалізацію цілеспрямованої політики у сфері інформаційних технологій та подальшої цифровізації міста Харкова.

2.2. Мета програми:

підвищення якості життя мешканців міста Харкова та сервісності їх обслуговування шляхом запровадження нових, сучасних електронних сервісів та послуг у місті Харкові, а також подальшого розвитку діючих електронних сервісів;

оптимізація та автоматизація діяльності виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій, закладів за рахунок створення та подальшого розвитку інструментів автоматизації та цифровізації, повсякденного ефективного застосування сучасних інформаційних технологій;

подальший розвиток системи електронної взаємодії місцевих інформаційних ресурсів та забезпечення їх інтеграції з державними інформаційними ресурсами;

розвиток міської політики відкритих даних для забезпечення прозорості діяльності міської влади та підзвітності її громадянам;

впровадження та розвиток інститутів електронної демократії, у тому числі партисипаторної;

підвищення рівня автоматизації процесів збирання та обробки інформації, її аналітики, створення й розвитку єдиного центру обробки та зберігання даних;

створення Єдиної комплексної системи відеоспостереження міста Харкова;

створення (розробка) технічного рішення для Ситуаційного центру міста Харкова та оперативно-диспетчерської служби «112» загальноміського призначення для забезпечення спільної роботи структурних підрозділів виконавчих органів Харківської міської ради, міських служб (рятувальних, медичних, комунальних тощо), правоохоронних органів за визначеним алгоритмом реагування та вирішення проблем безпеки на всіх рівнях;

запобігання кризовим ситуаціям шляхом оснащення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю) та забезпечення їх інструментальними засобами контролю функціонування засобів (систем) життєзабезпечення;

ефективний моніторинг поточної обстановки за рахунок використання системи відеоспостереження та відеоконтролю, надання інформації для дій територіальних органів виконавчої влади, правоохоронних органів і посадових осіб адміністрацій об’єктів із масовим перебуванням людей, що забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень;

формування та вдосконалення муніципальної інфраструктури геопросторових даних та геоінформаційних систем Харківської міської ради у сфері містобудування;

оптимізація процесу надання інформації про переміщення громадського транспорту в режимі онлайн, підвищення рівня інтерактивності та цифровізації інфраструктурних об’єктів, пов’язаних з громадським транспортом;

впровадження цифрових технологій у сфері цифрової освіти для підвищення цифрової грамотності жителів міста Харкова;

створення та розвиток екосистеми цифрової освіти в місті Харкові;

навчання цифровим навичкам жителів міста Харкова з метою забезпечення комфортного та безперешкодного використання цифрових технологій для отримання міських послуг в режимі онлайн та застосування електронних сервісів міста Харкова кожним харків’янином незалежно від віку;

розвиток медичних та освітніх інформаційних систем, їх удосконалення та підтримка;

реалізація заходів для впровадження технологій ІоТ (інтернету речей) для виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова;

реалізація міських проектів у сфері цифровізації: електронні сервіси «Єдиний кабінет харків’янина» («Мій Харків»), «Міський дашборд», Портал електронних сервісів міста Харкова, інтернет-платформа «Портал харків’янина» (реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова), проекти «Соціальний смартфон» та «Є-паркування», формування Реєстру територіальної громади міста Харкова, Єдиного реєстру багатодітних сімей міста Харкова, Єдиного міського реєстру оздоровлення дітей, подальше удосконалення та розвиток комп’ютерної програми «Центр соціальних послуг»;

створення та забезпечення функціонування з використанням новітніх інформаційних технологій єдиної «Гарячої лінії» міського голови для оперативного прийняття зважених управлінських рішень;

підтримка діяльності міських служб щодо створення безпечного міського середовища в місті;

підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення життєдіяльності та сталого соціально- економічного розвитку міста Харкова;

створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств міста у сфері інновацій;

забезпечення своєчасної та ефективної реалізації державних реформ у сфері цифровізації;

розвиток мереж передачі даних, телекомунікаційної системи, системи цифрового телефонного зв’язку, інженерних систем ІТ-інфраструктур и Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів;

осучаснення та ліцензування програмних та технічних засобів;

розвиток систем містобудівного архіву, адресного реєстру, нормативно- грошової оцінки землі, автоматизованої системи обліку порушень об’єктів благоустрою з оновленням технічного обладнання;

впровадження в інформаційних системах та комплексах технічних та програмних засобів захисту інформації та отримання у відповідних органах підтвердження їх відповідності діючим нормам;

подальший розвиток Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів;

підвищення ефективності управління міським господарством за рахунок використання сучасних інформаційних технологій.

Розробка Програми здійснювалася з урахуванням сучасних світових тенденцій в інформаційних технологіях, а також відповідно до потреб і можливостей міста та органів місцевого самоврядування.

2.3. Завдання Програми:

посилити вплив цифровізації та інформаційних технологій для вирішення питань, які постають перед Харківською міською радою та її виконавчими органами;

сформувати основні завдання за пріоритетними напрямками інформатизації та цифровізації;

визначити заходи організаційного та ресурсного забезпечення виконання Програми і вплив результатів її реалізації.

При системному підході цифрові технології будуть значно стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних факторів розвитку демократії в країні в цілому та громаді, зокрема, підвищення продуктивності, економічного зростання, а також підвищення якості життя мешканців міста Харкова.

Якісне виконання завдань Програми профільними в галузі цифрових технологій комунальними підприємствами «Харківський Дата Центр» та «Міський інформаційний центр» здійснюється шляхом забезпечення відповідними ресурсами (у тому числі фінансовими) за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

3. Нормативно-правове забезпечення Програми

3.1. Програму розроблено на основі законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», Кодексу цивільного захисту України, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», від 24.06.2016 № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України», від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції електронного урядування в Україні», від 22.07.2018 № 617-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні», а також Указу Президента України від 30.08.2017 № 254/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня 2017 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 13 лютого 2017 року № 32».

4. Основні заходи Програми


№ з/п

Зміст заходу

Відповідальний

виконавець

Строки

виконання

1

2

3

4

Розділ 1.

Забезпечення діяльності Харківської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій

1.1.

Розвиток, модернізація і підвищення ефективності використання Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради (далі - ЄІС ХМР) Харківською міською радою та її виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями

Харківська міська рада

2013-2025

роки

1.2.

Придбання комп’ютерної, офісної та оргтехніки, периферійного обладнання, технічних засобів для Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств. Розвиток телекомунікаційної мережі її виконавчих органів, комунальних підприємств. Розвиток телекомунікаційної мережі цифрового зв’язку, шляхом придбання телекомунікаційного обладнання

Харківська міська рада

2013-2025

роки

1.3.

Оновлення, придбання, доробка, модернізація, внесення змін, розширення функцій, супровід, адміністрування програмного забезпечення, комп’ютерних програм (без передачі майнових прав замовнику) та ліцензій для Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій. Розробка, придбання програмного забезпечення з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику, передача (придбання) авторських прав на комп’ютерні програми, програмне забезпечення

Харківська міська рада

2013-2025

роки

1.4.

Проведення заходів зі створення комплексних систем захисту інформації з обмеженим доступом, організація проведення державних експертиз та забезпечення обслуговування таких систем впродовж життєвого циклу, придбання засобів активного захисту автоматизованих систем.

Харківська міська рада

2013-2025

роки

1.5.

Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти, супровід та адміністрування, модернізація відеообладнання, систем відеоспостереження Харківської міської ради та її виконавчих органів

Харківська міська рада

2013-2025

роки

1.6.

Доробка, технічне обслуговування, адміністрування програмного забезпечення комп’ютерної техніки автоматизованої системи голосування Харківської міської ради. Модернізація та поточний ремонт обладнання автоматизованої системи голосування Харківської міської ради. Технічний супровід заходів у приміщеннях залів Харківської міської ради

Харківська міська рада

2013-2025

роки

1.7.

Послуги з електронного управління, доступу, супроводу, адміністрування, розміщення та обробки інформації, резервного копіювання та архівного зберігання даних, технічного обслуговування програмного забезпечення інформаційних мереж та систем ЄІС ХМР та її виконавчих органів: для забезпечення функціонування електронного документообігу Харківської міської ради; для забезпечення доступу до системи «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради»; автоматизованої системи диспетчерського контролю «АСДК Пульс»;

послуги з користування мережевим сховищем;

обслуговування інформаційної системи

Харківська міська рада

2013-2025

роки

1.8.

Технічне обслуговування, поточний ремонт, супровід, модернізація, доробка та адміністрування системи контролю доступу. Придбання обладнання для системи контролю доступу

Харківська міська рада

2013-2025

роки

1.9.

Забезпечення функціонування, створення, придбання, впровадження, модернізація, доробка, супровід (супроводження) та адміністрування сучасних інформаційних сервісів, систем та програм Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій

Харківська міська рада

2021-2025

роки

Розділ 2.

Створення та розвиток Єдиної комплексної системи відеоспостереження міста Харкова (далі - ЄКСВ м. Харкова)

2.1.

Розробка проектної документації та супутніх робіт для створення ЄКСВ м. Харкова

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2020-2025

роки

2.2.

Придбання програмного забезпечення, засобів відеофіксації, матеріалів, обладнання, інших технічних засобів для створення, функціонування, модернізації ЄКСВ м. Харкова

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

2.3.

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи в процесі розвитку ЄКСВ м. Харкова

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

2.4.

Обслуговування, технічна підтримка, послуги з поточного та капітального ремонту ЄКСВ м. Харкова та її елементів

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»,

комунальне

спеціалізоване

підприємство

«Інженерні

мережі»

2021-2025

роки

2.5.

Підключення суб’єктів до ЄКСВ м. Харкова для забезпечення доступу до неї органів державної влади та господарюючих суб’єктів приватної форми власності

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»,

комунальне

спеціалізоване

підприємство

«Інженерні

мережі»

2021-2025

роки

Розділ 3.

Створення та розвиток системи датчиків (інтернету речей) виконавчими органами Харківської міської ради та її комунальними підприємствами, закладами, установами та організаціями

3.1.

Розробка проектної документації та супутніх робіт для створення системи датчиків

Виконавчі органи Харківської міської ради, комунальне підприємство «Міський інформаційний центр»

2021-2025

роки

3.2.

Придбання програмного забезпечення, датчиків та інших пристроїв інтернету речей, матеріалів, обладнання, інших технічних засобів для створення, функціонування, модернізації системи датчиків

Виконавчі органи Харківської міської ради, комунальне підприємство «Міський інформаційний центр»

2021-2025

роки

3.3.

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи в процесі розвитку системи датчиків

Виконавчі органи Харківської міської ради, комунальне підприємство «Міський інформаційний центр»

2021-2025

роки

3.4.

Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи датчиків, поточний та капітальний ремонт системи датчиків та її елементів

Виконавчі органи Харківської міської ради, комунальне підприємство «Міський інформаційний центр»

2021-2025

роки

Розділ 4.

Розвиток транспортної телекомунікаційної мережі виконавчими органами Харківської міської ради та її комунальними підприємствами, установами

та організаціями

4.1.

Проектування транспортної телекомунікаційної мережі та її елементів

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

4.2.

Ремонт та модернізація елементів транспортної телекомунікаційної мережі

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

4.3.

Розвиток оптоволоконної мережі передачі даних

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

4.3.1.

Обслуговування, монтажні та пусконалагоджувальні роботи в процесі розвитку оптоволоконної мережі передачі даних

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

4.3.2.

Придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування оптоволоконної мережі передачі даних

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

4.3.3.

Підключення суб’єктів до оптоволоконної мережі передачі даних

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

4.4.

Розвиток мережі Wi-Fi

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2020-2025

роки4.4.1.

Обслуговування, монтажні та пусконалагоджувальні роботи в процесі розвитку мережі Wi-Fi

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2020-2025

роки

4.4.2.

Придбання програмного забезпечення, точок доступу, роутерів, маршрутизаторів, контролерів, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі Wi-Fi

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2020-2025

роки

4.5.

Розвиток мережі Lora WAN

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

4.5.1.

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи в процесі розвитку мережі LoraWAN

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

4.5.2.

Придбання програмного забезпечення, базових станцій, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі LoraWAN

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

4.6.

Технічний супровід та сервісна підтримка елементів транспортної телекомунікаційної мережі

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

Розділ 5.

Розвиток вебпорталів, реєстрів, програмного забезпечення, інших інформаційних систем (продуктів) органів виконавчої влади Харківської міської ради та комунальних підприємств, установ, організацій

5.1.

Придбання послуг з хостингу, реєстрація та підтримка доменного імені та супутніх послуг з розміщення сайтів, адміністрування та інші види супроводження й підтримки вебпорталів, реєстрів, програмного забезпечення, інформаційних систем (продуктів) органів виконавчої влади Харківської міської ради та комунальних підприємств, установ, організацій

Виконавчі органи Харківської міської ради, Департамент цифрової трансформації

Харківської міської ради, комунальне підприємство «Міський інформаційний центр», комунальне підприємство «Харківський Дата Центр»

2013-2025

роки

5.1.1.

Супровід офіційного вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету в глобальній інформаційній мережі Інтернет

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

2013-2025

роки

5.1.2.

Супровід, адміністрування, розміщення на серверах Порталу відкритих даних Харкова

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

2021-2025

роки

5.1.3.

Супровід єдиного дизайн-коду вебсайтів, порталів, додатків органів виконавчої влади Харківської міської ради та комунальних підприємств, установ, організацій

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

2021-2025

роки

5.1.4.

Технічна підтримка, супровід, функціонування, адміністрування та розміщення на серверах програмного комплексу «Інтернет-платформа «Портал харків’янина»

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

2019-2025

роки

5.2.

Придбання програмного забезпечення, баз даних, передача (придбання) авторських прав на комп’ютерні програми, програмне забезпечення, послуг з розробки вебпорталів, інших інформаційних систем (продуктів) та їх елементів виконавчими органами Харківської міської ради, комунальними підприємствами, установами, організаціями

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, комунальне підприємство «Міський інформаційний центр», комунальне підприємство «Харківський Дата Центр»

2013-2025

роки

5.3.

Розробка, впровадження, модернізація та доробка вебпорталів, реєстрів, програмного забезпечення, інших інформаційних систем (продуктів) та їх елементів виконавчими органами Харківської міської ради, комунальними підприємствами, установами, організаціями, у тому числі:

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, комунальне підприємство «Міський інформаційний центр», комунальне підприємство «Харківський Дата Центр»

2021-2025

роки

5.3.1.

Доробка, внесення змін, модернізація, розширення функцій Порталу відкритих даних Харкова

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

2021-2025

роки

5.3.2.

Створення загальної архітектури та окремих сервісів (складових) Муніципального реєстру міста Харкова

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, комунальне підприємство «Харківський Дата Центр»

2021-2025

роки

5.3.3.

Створення та розвиток програмного забезпечення Ситуаційного центру міста Харкова

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

5.3.4.

Розвиток системи електронного документообігу в Харківській міській раді, її виконавчих органах та комунальних підприємствах, установах, закладах, організаціях для внутрішнього та зовнішнього застосування для переведення ділового листування в автоматизовану електронну онлайн-площину

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

5.3.5.

Створення та розвиток системи взаємообміну геопросторових даних

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

5.3.6.

Заходи з впровадження механізмів електронної демократії (громадський бюджет, громадські консультації та обговорення)

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

2021-2025

роки

Розділ 6.

Розвиток централізованої обробки та зберігання даних для органів виконавчої влади Харківської міської ради та комунальних підприємств,

установ, організацій

6.1.

Проектування Єдиного дата-центру Харківської міської ради (далі ЄДЦ ХМР)

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

6.2.

Придбання спеціалізованого програмного забезпечення, серверного обладнання, іншого обладнання та технічних засобів для функціонування ЄДЦ ХМР

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

6.3.

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи в процесі розвитку ЄДЦ ХМР та його інженерних та інших комунікацій

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

6.4.

Поточний та капітальний ремонт ЄДЦ ХМР та його елементів

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

6.5.

Адміністрування, технічна підтримка ЄДЦ ХМР та супутні послуги для його обслуговування

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

Розділ 7.

Забезпечення комунікації з населенням за допомогою соціальних проектів та можливості надання зворотного зв’язку

7.1.

Забезпечення окремих (пільгових) категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

2018-2021

роки

7.2.

Забезпечення жителів міста засобами електронної ідентифікації

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

2021-2025

роки

7.3.

Забезпечення окремих (пільгових) категорій громадян смартфонами

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

2018-2021

роки

7.4.

Забезпечення функціонування «Гарячої лінії» міського голови, упровадження багатоканальності отримання звернень, що надходять на неї, у тому числі за допомогою чат-ботів, соціальних мереж тощо

Комунальне підприємство «Харківський Дата Центр»

2021-2025

роки

7.5.

Забезпечення окремих категорій харків’ян послугами з сурдоперекладу в органах виконавчої влади Харківської міської ради, комунальних підприємствах, установах, організаціях з метою збільшення якості послуг, які надаються цими органами, підприємствами, установами, організаціями

Виконавчі органи Харківської міської ради, комунальні підприємства, установи та організації

2021-2025

роки

7.6.

Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, комунальне підприємство «Міський інформаційний центр», комунальне підприємство «Харківський Дата Центр»

2018-2025

роки

Розділ 8.

Упровадження стандартів інформаційної безпеки в Харківській міській раді, її виконавчих органах, на комунальних підприємствах, в установах,

організаціях

8.1.

Упровадження системи управління інформаційною безпекою в Харківській міській раді, її виконавчих органах, на комунальних підприємствах, в установах, організаціях

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

8.2.

Проведення сертифікації у сфері інформаційної безпеки

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

8.3.

Придбання та встановлення спеціалізованого програмного забезпечення, закупівля спеціалізованих технічних засобів для інформаційної безпеки

Комунальне

підприємство

«Міський

інформаційний

центр»

2021-2025

роки

8.4.

Створення, поточна модифікація, супроводження, технічне обслуговування та забезпечення комплексними системами захисту інформації

Комунальне підприємство «Міський інформаційний центр», комунальне підприємство «Харківський Дата Центр»

2021-2025

роки

Розділ 9. Інші заходи

9.1.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Харківський Дата Центр» на поточні видатки

Комунальне підприємство «Харківський Дата Центр»

2018-2025

роки

9.2.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський інформаційний центр» на поточні та капітальні видатки

Комунальне

підприємство

«Міський інформаційний центр»

2013-2025

роки


9.3.

Фінансова підтримка комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі» на поточні та капітальні видатки

Комунальне

спеціалізоване

підприємство

«Інженерні

мережі»

2016-2025

роки

9.4.

Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу комунального підприємства «Харківський Дата Центр» на придбання обладнання та нематеріальних активів

Комунальне підприємство «Харківський Дата Центр»

2018-2025

роки

9.5.

Інформаційна підтримка, просування та проведення інших заходів, спрямованих на популяризацію програмного комплексу «Інтернет- платформа «Портал харків’янина», інтеграцію з іншими електронними сервісами, проведення соціальних досліджень рівня цифрової грамотності харків’ян

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, комунальна установа «Офіс реформ Харкова»

2019-2025

роки

5. Фінансування Програми

5.1. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших джерел, не заборонених законодавством.

5.2. Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів бюджету міста Харкова визначаються на кожний рік відповідно до кошторису після затвердження його рішенням сесії Харківської міської ради в межах бюджетних асигнувань відповідно до можливостей дохідної частини бюджету міста Харкова.

6. Очікувані соціально-економічні результати

6.1. Нові інформаційні технології, інформаційно-аналітичні системи, інформаційні ресурси розглядаються як ефективні засоби сприяння соціально- економічному розвитку, автоматизації та оптимізації існуючих процесів, удосконаленню системи керування, а також виступають як найважливіші фактори, що визначають у сучасному світі рівень та якість життя всіх членів суспільства.

6.2. Передбачається, що нові інформаційні технології та інформаційно- аналітичні системи, які будуть створені в рамках Програми, підвищить продуктивність роботи співробітників Харківської міської ради, а основний ефект буде досягнутий в соціальній сфері та економічному розвитку міста за рахунок створення нових електронних сервісів, спрощення процедур отримання послуг, а також застосування нових інформаційних технологій, які є найбільш ефективними заходами підйому економіки і прискорення соціального розвитку регіону.

6.3. Реалізація заходів, що визначені в рамках Програми, повинна забезпечити:

упровадження єдиної міської політики цифрового розвитку в діяльності Харківської міської ради;

запровадження нових, сучасних електронних сервісів та послуг у місті Харкові, а також подальший розвиток діючих електронних сервісів;

забезпечення в місті Харкові розвитку інформаційного простору, що включає в себе підвищення якості інформації, її повноти та об’єктивності, а також збільшення можливостей доступу малозабезпечених верств населення до інформації;

забезпечення можливості безоплатного одержання пільговими категоріями громадян територіальної громади міста Харкова засобів приймання сигналів цифрового телерадіомовлення та засобів зв’язку;

забезпечення можливості безперервного використання радіочастотного ресурсу України пільговими категоріями громадян;

оптимізацію та автоматизацію діяльності виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій, закладів за рахунок створення та подальшого розвитку інструментів автоматизації та цифровізації, повсякденного ефективного застосування сучасних інформаційних технологій;

подальший розвиток системи електронної взаємодії місцевих інформаційних ресурсів та забезпечення їх інтеграції з державними інформаційними ресурсами;

розвиток міської політики відкритих даних для забезпечення прозорості діяльності міської влади та підзвітності її громадянам;

впровадження та розвиток інститутів електронної демократії, у тому числі партисипаторної;

підвищення рівня автоматизації процесів збирання та обробки інформації, її аналітику, створення й розвиток єдиного центру обробки та зберігання даних;

створення та розвиток Єдиної комплексної системи відеоспостереження міста Харкова;

створення (розробку) технічного рішення для Ситуаційного центру міста Харкова та оперативно-диспетчерської служби «112» загальноміського призначення для забезпечення спільної роботи структурних підрозділів виконавчих органів Харківської міської ради, міських служб (рятувальних, медичних, комунальних тощо), правоохоронних органів за визначеним алгоритмом реагування та вирішення проблем безпеки на всіх рівнях;

сумісність наявних і створюваних інформаційних і технічних систем для підвищення ефективності керування у сфері безпеки життєдіяльності населення;

підвищення ефективності контролю над об’єктами з масовим скупченням людей, а також критично важливими об’єктами;

підвищення ефективності заходів щодо ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф;

формування та удосконалення муніципальної інфраструктури геопросторових даних та геоінформаційних систем Харківської міської ради у сфері містобудування;

оптимізацію процесу надання інформації про переміщення громадського транспорту в режимі онлайн, підвищення рівня інтерактивності та цифровізації інфраструктурних об’єктів, пов’язаних з громадським транспортом;

упровадження цифрових технологій у сфері цифрової освіти для підвищення цифрової грамотності жителів міста Харкова;

створення та розвиток екосистеми цифрової освіти в місті Харкові;

навчання цифровим навичкам жителів міста Харкова з метою забезпечення комфортного та безперешкодного використання цифрових технологій для отримання міських послуг в режимі онлайн та застосування електронних сервісів міста Харкова кожним харків’янином незалежно від віку;

розвиток медичних та освітніх інформаційних систем, їх вдосконалення та підтримка;

реалізацію заходів впровадження технологій ІоТ (інтернету речей) для виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова;

реалізацію міських проектів у сфері цифровізації: електронні сервіси «Єдиний кабінет харків’янина» («Мій Харків»), «Міський дашборд», Портал електронних сервісів міста Харкова, інтернет-платформа «Портал харків’янина» (реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова), проекти «Соціальний смартфон» та «Є-паркування», формування Реєстру територіальної громади міста Харкова, Єдиного реєстру багатодітних сімей міста Харкова, Єдиного міського реєстру оздоровлення дітей, подальше вдосконалення та розвиток комп’ютерної програми «Центр соціальних послуг»;

створення та забезпечення функціонування з використанням новітніх інформаційних технологій єдиної «Гарячої лінії» міського голови для оперативного прийняття зважених управлінських рішень;

підтримку діяльності міських служб щодо створення безпечного міського середовища;

підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення життєдіяльності та сталого соціально-економічного розвитку міста Харкова;

створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств міста у сфері інновацій;

забезпечення своєчасної та ефективної реалізації державних реформ у сфері цифровізації;

розвиток мереж передач даних, телекомунікаційної системи та інженерної інфраструктури;

осучаснення та ліцензування програмних та технічних засобів;

розвиток систем містобудівного архіву, адресного реєстру, нормативно-грошової оцінки землі, автоматизованої системи обліку порушень об’єктів благоустрою з оновленням технічного обладнання;

впровадження засобів комплексної системи захисту інформації;

подальший розвиток Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради;

підвищення ефективності управління міським господарством за рахунок використання сучасних інформаційних технологій;

підвищення ефективності використання ресурсів та керування ними завдяки інтеграції різних інформаційних систем, до складу яких входять сучасні автоматизовані робочі місця, консолідовані системи обробки та зберігання даних, що об’єднані високошвидкісними каналами передачі даних;

постійний контроль виконання покладених завдань та підвищення ефективності роботи підрозділів виконавчої влади завдяки використанню єдиної системи електронного документообігу;

оперативне надання адміністративних і соціальних послуг населенню, наближення їх якості до вимог мешканців та європейських стандартів;

підвищення ефективності керування територією міста та контролю землеустрою за допомогою актуальних даних геоінформаційних систем;

ефективне втілення державних реформ у сферах освіти та охорони здоров’я;

захист інформації згідно з вимогами чинного законодавства.

7. Прикінцеві положення

7.1. Програма є інструментом створення умов для досягнення цілей загальної стратегії розвитку міста Харкова.

7.2. На сьогодні впровадження новаторських рішень, інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності суспільства для підвищення якості послуг, зменшення вартості та споживання ресурсів, забезпечення взаємної комунікації влади та громадян є пріоритетом розвитку сучасних міст.


Директор Департаменту

цифрової трансформації

Харківської міської ради Г.М. ЛИТВИНЕЦЬ